نوشته‌ها

عملیاتی شدن پرژوه ایران سرزمین جواهر

عملیاتی شدن پروژه ایران سرزمین جواهر

عملیاتی شدن پروژه ایران سرزمین جواهر که نام آن سورپرایز و اعلام خواهد شد.

بازدید دکتر مدحی مالک هلدینگ شرکت های RGS از مناطق پروژه عظیم ایران سرزمین جواهر.