شرکت ما در نظر داد با مدیران توانمند و سرمایه عظیمی که در اختیار داریم و بدون استفاده از هرگونه وام بانکی یا مشارکت مردمی و قرض داخلی یا خارجی ، تنها با سرمایه خود شرکت در پروژه ملی “ایران سرزمین جواهر” سرمایه گذاری کند.
ما می خواهیم این پروژه را انجام دهیم ، توانمندی آن را داریم با بهره گیری از امکانات ، عوامل و نیروهای متخصص خود.