• الماس فقط الماس را می برد

  • یک همیشه یک است

  • فصلی نو در زیبایی